Info og bestilling av turer
Info og bestilling av turer
Guidete hovedturer
Guidete hovedturer
Guidet kulturvandring til Arnøy
Guidete turer i Nord-Troms
Foredrag/film om samer og kvener
Billedforedrag ved Arktisk Geoturisme
Bestilling
Billedsalg
Bedriftsinfo
Om Arktisk Geoturisme
Billedforedrag
Arktisk Geoturisme tilbyr billedforedrag om kultur og historie i Nord-Troms og på Nordkalotten. Disse blir tilbudt på norsk og engelsk på forespørsel til AG som stiller med egen mobil videokanon og datamaskin for framvisninger.
Foredragene er bygd opp med bruk av mange digitale bilder og illustrasjoner. De er prøvd ut og er velegnet som visning for turistgrupper eller som innslag ved kurs- og konferanser i Nord-Troms eller andre steder.
Priser: Priser avhengig av om det er turistgruppe eller kurs/konferanse. Be om pristilbud.
Produkt 01: Kystkultur i Nord-Troms (film med foredrag på 90 minutter)
Produsent: Helge Guttormsen, historiker/forfatter

Et billedforedrag om kystlandets natur- og forhistorie fra de eldste tider opp til vår tid. Øyene i Nord-Troms har mange spennende spor etter ei kystbosetting. Både om sommeren og vinteren kom det hit samer, norrøne vikinger og andre folkegrupper på besøk. Ut av de lange fjordene i Nord-Troms innover mot Kjølen, var det kort vei over land til vide lappmarker rundt Bottenvika. Herfra kom mange og blei boende fast i de fiskerike fjordene i Nord-Troms, som i Lyngen hvor den første bruken av line i fisket ble utviklet. Ellers var fiskerne på den ytre kysten av Nord-Troms både nordmenn, sjøsamer og kvener, men mange fiskere var tilreisende fra områder lenger sør.

”Kystkultur i Nord-Troms” fokuserer ellers å kystkultur og fisket som kulturfaktor og dets store betydning i Troms. I eldre tid satte tørrfiskehandelen med Europa og Bergen kysten på kartet med et stort økonomisk oppsving, særlig i middelalderen.
Ut mot storhavet, på den ytre kysten av Troms hadde fiskerne det særlig tøft. Fiskeryrket ble på 1800-tallet beskrevet som det hardeste yrket i Europa pga de mange drukningene, noe som fikk svenskekongen til å sette i gang en storstilt bygging av primitive ”nødhavner” i øyriket Skjervøy. Dette for å redusere antall druknede fiskere under de årlige fiskeriene her ute.

Motoriseringa av fiskeflåten like etter 1900 bidro til oppsving for nye steder, særlig i Lyngenområdet hvor man tidlig la om til motoriserte fartøy og ellers var pionerer på å utvikle fiske med bruk av nøter for fiske på dypt vann etter både sild og sei. Det her også vist til hvordan utviklingen og moderniseringa av fiskeriene, fra henging av tørrfisk til bygging av filetfabrikker og rekefabrikker etter 2. Verdenskrig skapte nye sentra og tettsteder.

Produkt 02: Mennesker langs to fjorder (billedforedrag på 90 minutter)
Produsent: Helge Guttormsen forfatter/billedredaktør av Lyngen Regionhistorie
Mennesker langs to fjorder er illustrert med digitale bilder om den spennende utviklinga i bosetting og kultur fra de eldste tider langs fjordene Ullsfjord (Sørfjord) og Lyngen. Man får her et glimt av ei utvikling fra samiske næringer, jordbruk og fiske til områdets første industrialisering med bergverksdrift i Birtavarre i Kåfjord. Dette er et billedforedrag som gjør bruk av de mange digitale illustrasjonene (bilder, figurer og kart) som ble utarbeidet og brukt i bøkene ”Fra istid til Læstadius” og bd. II: ”Fra 1850 til 1830”, de to nye regionhistoriene som er gitt ut for Lyngen-, Kåfjord- og Storfjordområdet.
Produkt 03: Billedforedrag samisk og kvensk historie og kultur (ca 60-80 minutter)
Produsent: Helge Guttormsen historiker/forsker

Kulturen i Nord-Troms kalles for et ”tre stammers møte”, da den består av en norsk kultur fra sør og samene og kvenene med opphav i en mer østlig Nordkalottkultur. Samene er et arktisk natur- og urfolk med næringer og religion, som skiller seg ut fra de gamle kulturene ellers i Europa. Samenes jakttradisjoner og hedenske religion har slektskap til reindriftskulturen østover på Nordkalotten. I Nord-Troms hadde sjøsamene flere ulike årstidsboplasser, idet de om høsten og vinteren bodde inne i fjordene, om våren og sommeren ute på øyene. Det var grunnen til at Kautokeino-opprøret startet ute ved Skjervøy kirke sommeren 1851.

Kvenenes historie er noe yngre enn samenes historie i Nord-Troms. Den kvenske kulturen er annerledes enn den samiske, med sterke østlige kulturtrekk fra finske lappmarker. Da kvenene innvandret bidro de i språk, klesdrakt, måte å bygge hus på, samt i næring med nye impulser til Nord-Troms. Om kvenenes arktiske jordbruk med bla korndyrkning finnes det flere vitnemål om, både i Lyngen, Storfjord og Nordreisa.

Klikk på bildene og forstørr. Bruker du popup-stopper, hold ctrl-tasten nede mens du trykker.
© Arktisk Geoturisme
Arktisk Geoturisme, Postbox 304, N-9189 Skjervøy             Webdesign: Bjerkli Bilde&Design
Norsk In English Send e-post Til startsiden